Informacja o urlopie
Szanowni Państwo, Chcielibyśmy poinformować, że z powodu nagłej sytuacji zdrowotnej nasz sklep będzie na urlopie w dniach od 11.07.2024 do 20.07.2024. Wszystkie zamówienia składane w tym czasie będą realizowane po 21.07.2024. Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość. Z poważaniem, Zespół CLEVO-Computer

Polski

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Marta Joachimiak) za pośrednictwem strony internetowej clevo-computer.com. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów i/lub wykonanie usług naprawy.

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:
Planowane do zakupu towary i/lub usługi naprawy są zbierane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku w panelu nawigacyjnym można wyświetlić „koszyk” i w każdej chwili wprowadzić do niego zmiany.
Po przejściu do strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki jeszcze raz na zakończenie na stronie podsumowującej zostaną wyświetlone wszystkie dane dotyczące zamówienia.

Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort [niemiecki przelew natychmiastowy]), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy.
Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia.

Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania.
Wraz z wysłaniem zamówienia za pomocą przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” deklaruje Pan/Pani wiążące prawnie przyjęcie oferty, w wyniku czego zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Zawarcie umowy w przpadku produktów do pobrania

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów do pobrania (treści cyfrowe, które nie są dostarczane na materialnym nośniku danych). Już samo wystawienie produktu do pobrania na naszej stronie internetowej stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w opisie produktu.

(2) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi za pośrednictwem internetowego systemu zamówień w następujący sposób:
Przeznaczone do zakupu produkty do pobrania umieszcza się w "koszyku". Poprzez odpowiednią zakładkę w pasku nawigacji mogą Państwo wywołać "koszyk" i w każdym czasie dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony "kasa", wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności, wszystkie dane odnośnie zamówienia będą Państwu pokazane ponownie na stronie z podsumowaniem zamówienia.

Jeżeli jako sposób płatności wybrany zostanie bezpośredni system płatności (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort [niemiecki przelew natychmiastowy]), nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego do strony z podglądem zamówienia lub do bezpośredniego systemu płatności na stronie internetowej sprzedawcy.
Jeżeli nastąpi przekierowanie do wskazanego bezpośredniego systemu płatności, należy wybrać lub wprowadzić odpowiednie dane. Na koniec transakcji powrócą Państwo do naszego sklepu internetowego na stronę z podglądem zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo tutaj możliwość sprawdzić, zmienić wszelkie dane (także za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz"), a także przerwać proces kupowania. Wysłanie zamówienia za pomocą przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne z wiążącym przyjęciem przez Państwa naszej oferty i prowadzi tym samym do zawarcia umowy sprzedaży.

(3) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 4 Licencja na korzystanie z produktów do pobrania

(1) Oferowane produkty do pobrania podlegają ochronie prawa autorskiego. O ile w danej ofercie nie podano inaczej, każdemu nabytemu u nas produktowi do pobrania towarzyszy zwykła licencja użytkowa.

(2) Licencja zwykła na korzystanie zawiera zezwolenie na zapisanie i/lub wydrukowanie na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym jednej kopii produktu do pobrania do użytku osobistego. Zabronione jest tworzenie dodatkowych kopii. Zabrania się Państwu wyraźnie zmieniania, przerabiania plików lub ich częsci i udostępniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób prywatnie bądź komercyjnie.


§ 5 Towary indywidualnie zaprojektowane

(1) Odpowiednie informacje, a także teksty i pliki konieczne dla indywidualnego zaprojektowania towarów, należy nam udostępnić za pośrednictwem systemu zamawiania online lub drogą e-mailową niezwłocznie po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych wymagań odnośnie formatu pliku.

(2) Zobowiązują się Państwo do nieprzesyłania danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do imienia i nazwiska lub prawa do marki) lub obowiązujące przepisy prawa. Zwalniają nas Państwo wyraźnie z wszelkich zgłaszanych w związku z tym roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także wszelkich kosztów związanych z koniecznością reprezentacji prawnej.

(3) Nie sprawdzamy przesłanych nam danych pod kątem poprawności merytorycznej i nie ponosimy w tym względzie odpowiedzialności za błędy.


§ 6 Wykonanie usług w przypadku napraw

(1) Jeżeli przedmiotem umowy są usługi naprawy, jesteśmy zobowiązani dokonać wynikających z opisu usługi napraw. Wykonujemy je zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniem osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich.

(2) Są Państwo zobowiązani z nami współpracować. W szczególności muszą Państwo opisać nam usterkę urządzenia jak najdokładniej się da i udostępnić nam uszkodzone urządzenie.

(3) Ponoszą Państwo koszty przesyłki uszkodzonego urządzenia do nas.


(4) O ile w ofercie nie podano inaczej, naprawa, w tym przekazanie urządzenia do wysyłki, nastąpi w ciągu 5-7 dni od otrzymania urządzenia do naprawy (jednakże, w przypadku uzgodnionej zaliczki, dopiero po złożeniu polecenia zapłaty).

(5) Jeśli skorzystają Państwo z przysługującego Państwu prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie z § 648 zdanie 1 BGB, możemy żądać 10% uzgodnionego wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej, jeżeli nie rozpoczęto jeszcze realizacji umowy. Ma to zastosowanie przy istniejącym, określonym w ustawie, prawie do odstąpienia od umowy, jednakże tylko wtedy, gdy z prawa do odstąpienia od umowy skorzystają Państwo dopiero po upływie terminu odstąpienia od umowy. W dalszym ciągu przysługuje Państwu prawo do żądania przedłożenia dowodów na to, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów lub były one nieznaczne.

§ 7 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

§ 8 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) W przypadku rzeczy używanych roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada zostanie ujawniona dopiero po upływie roku od dostawy rzeczy. W przypadku ujawnienia się wady przed upływem roku od dostawy rzeczy można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w ramach ustawowego terminu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostawy rzeczy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania:

- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;
- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu.


(3) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

§ 9 Wybór prawa

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

Marta Joachimiak
Rochusstr. 2
41352 Korschenbroich
Niemcy
Telefon: +49 (0) 2161 678 96 20
E-Mail: info@clevo-computer.comAlternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Przestrzegamy kryteriów jakości Käufersiegel określonych przez firmę Händlerbund Management AG i w związku z tym także kodeksu postępowania Ecommerce EuropeTrustmark - do wglądu na stronie: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf oraz https://www.ecommerce-europe.eu/website/trustmark/code-of-conduct/haendlerbund

5. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką. 

6.3 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.4 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.5 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I). 

9. Wypowiedzenie

9.1 Informacje odnośnie wypowiedzenia umowy oraz warunków wypowiedzenia znajdą Państwo w regulacjach dotyczących "Usług naprawy" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I), jak również w stosownej ofercie.

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 23.10.2019


Wyświetlony
  • Language recognized

    Our system detected that you are from USA.
    Do you want to switch to the relevant language shop now?

    • Cancel